Somelaw – 30.1.2023

Kaupallisten yhteistöiden merkitseminen

Juristi kertoo, mitä piilomainonta on ja miten kaupalliset yhteistyöt merkitään lainmukaisesti. Lisäksi käydään läpi, miksi näin täytyy toimia. Tämän artikkelin ohjeita noudattamalla vältyt lausuntopyynnöiltä ja huomautuksilta!

Lyhyesti

Tässä artikkelissa juristimme kertoo, miten pystyt noudattamaan piilomainontakieltoa (eli merkitset kaupalliset sisällöt oikein). Lisäksi selitämme miksi näin täytyy toimia!

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mikä on piilomainontakielto?
 • Onko mainosmerkinnät pakollisia?
 • Mitä piilomainontakielto tarkoittaa vaikuttajamarkkinoinnissa?
 • Mihin sisältöön mainosmerkintä laitetaan?
 • Miksi piilomainontakiltoa kannattaa noudattaa?
 • Miten teen mainosmerkinnän oikein?

Mikä on piilomainontakielto?

Kaupallisen yhteistyön alainen julkaisu on mainos. Lain mukaan mainosten on oltava tunnistettavissa mainoksiksi eikä mainosten kaupallista luonnetta saa piilotella. Tätä kutsutaan vaatimukseksi markkinoinnin tunnistettavuudesta, johon velvoitetaan laissa . Jos markkinointi ei ole tunnistettava markkinoinniksi, kyse on piilomainonnasta. Tästä syystä vaatimusta markkinoinnin tunnistettavuudesta kutsutaan myös piilomainontakielloksi (koska tämän vastainen markkinointi on piilomainontaa). §

Kuluttajansuojalaki 2 luku 4 §

Markkinoinnin tunnistettavuus

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan

Piilomainontakiellon mukaan

 1. mainos on selkeästi tunnistettava mainokseksi ja
 2. mainoksesta pitää käydä ilmi kenen lukuun markkinointi tapahtuu

Tähän liittyen kannattaa tsekata tämä artikkeli: ”Virheelliset mainosmerkinnät tulivat kalliiksi”.

Piilomainontakielto selitettynä

Piilomainontakiellolla suojataan kuluttajaa. Jos tiedämme, että kyseessä on mainos, osaamme suhtautua saamaamme tietoon kriittisesti ja tietyllä varauksella. Mainoksen nähdessämme tiedämme, että yritys yrittää saada sen avulla meidät ostamaan heidän tuotteitaan tai palveluitaan. 

TV:ssä mainostauko on erotettu muusta sisällöstä ”mainoskatko” -ilmoituksin.

Somessa näiden ilmoituksien sijaa ajaa mainosmerkinnät.

Jos emme tunnistaisi mainosta mainokseksi, mainos voisi vääristää ostokäyttäytymistämme. Piilomainontakiellon tarkoituksena on siis turvata mahdollisuutemme suhtautua kuluttajina kriittisesti meille esitettyyn informaatioon. 

Esim: suhtaudut varmasti eri tavalla kaverin suositukseen vs. henkilön suositukseen, jolle on maksettu suosittelemisesta.

Jotta mainoksen voi erottaa mainokseksi, täytyy sen myös selkeästi erottua muusta sisällöstä. Tämä tarjoaa meille myös mahdollisuuden mainoksien sivuuttamiseen (jos emme esimeriksi halua, että ostokäyttäytymiseemme yritetään yritysten tai tiettyjen yritysten toimesta vaikuttaa)

Kuluttajalla pitää olla mahdollisuus sivuuttaa kaupalliset sisällöt, ihan samalla tavalla, kuin mainoskatkot tv:ssä. Tämä mahdollistetaan selkeällä ilmoituksella/merkinnällä maksullisesta sisällöstä.

Kuluttajalle on siis mediasta riippumatta annettava A) oikeus tietää, milloin hän altistuu mainokselle ja B) mahdollisuus sivuutta mainossisältö.

Huom! Et voi siis valita, annatko tähän mahdollisuuden (mainosmerkinnän pois jättämällä), vaan se on lain mukaan tehtävä.

Kuluttajalla on oltava oikeus päättää itse, katsooko hän mainossisällön vai sivuuttako hän sen.

Onko mainostunnisteet pakollisia?

On.

Tästä määrätään suoraan laissa:

Kuluttajansuojalaki 2 luku 4 §:

Markkinoinnin tunnistettavuus

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan

Huom! Mainostunnisteiden laittaminen julkaisuihin ei siis ole vapaaehtoista, vaan laki velvoittaa siihen.

Piilomainonta­kielto vaikuttaja­markkinoinnissa

TV:ssä mainoskato -ilmoituksen ansiosta erotamme mainossisällön muusta sisällöstä, esimerkiksi katsomastamme tv-sarjasta. Lehdissä mainokset erotetaan visuaalisesti muusta toimituksellisesta sisällöstä. 

Tämän kaiken täytyy toteutua myös sosiaalisessa mediassa eikä some siis muodosta lakiin poikkeusta. Näin ollen piilomainontakieltoa on noudatettava myös vaikuttajamarkkinoinnissa, jossa kaupalliset sisällöt 

a) pitää pystyä heti tunnistamaan mainoksiksi,

b) niistä on selvästi käytävä ilmi markkinoiva yritys ja

c) sisältöjen on selkeästi erotuttava muusta sosiaalisen median sisällöstä. 

Edellä mainittu voidaan toteuttaa mainosmerkinnät / mainostunnisteet tekemällä. Katso ohjeet oikeaoppisiin mainostunnisteisiin artikkelin lopusta!

Mihin sisältöön mainosmerkintä laitetaan?

Kaupallisiin yhteistöihin.

 • Siinä yritys ja vaikuttaja tekevät sopimuksen siitä, että vaikuttaja markkinoi yritystä omalle yleisölleen palkkiota vastaan.
 • Palkkio voi olla rahallinen palkkio (esim. 500 euroa kuvajulkaisusta), rahanarvoinen etu (esim. keikkaliput), alennus (esim. 50% kaikista verkkokaupan tuotteista) tai myyntikomissioon perustuva palkkio (esim. palkkio määräytyy kuluttajien ostojen perusteella).
 • Huom! Vaikka saisit näkyvyyttä vastaan palvelun etkä rahallista korvausta, kyse on kaupallisesta yhteistyöstä ja se täytyy merkitä piilomainontakiellon mukaisesti.

Kaupallisen yhteistyön alainen sisältö on siis lakiteknisesti mainontaa ja sen täytyy olla sekä lain että piilomainontakiellon mukaista.

Tämä pätee myös muihin vaikuttajamarkkinoinnin muotoihin, joissa palkkio ja näkyvyys vaihtavat omistajaa (esim. brändilähettilyys). 

Miksi piilomainonta­kieltoa kannattaa noudattaa?

Piilomainonta on lainvastaista markkinointia. Jos piilomainontakieltoa rikotaan, siitä voi joutua vastuuseen. 

1. Tuomioistuin voi määrätä lainvastaisesta markkinoinnista uhkasakolla tehostetun kieltopäätöksen. §

Kuluttajansuojalaki 2 luku 16-17 §
2. Myös kuluttaja-asiamiehellä on käytössään erilaisia toimia, joilla se voi puuttua lainvastaiseen markkinointiin. §
ks. tarkemmin erilaisista toimista: Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista 566/2020, 2 ja 3 luvut

Huom! Myös vaikuttaja voi joutua vastuuseen piilomainonnasta. §

Kuluttajansuojalaki 2 luku 16 §, HE 8/1977, s. 29-30 ja Pohjoismaiden linjaus piilomarkkinoinnista 2016

Esim. Ruotsissa nimekkään ruotsalaisen vaikuttajan virheellisistä mainostunnisteita riideltiin oikeudessa asti, lue lisää tästä. Tuomioistui katsoi nimenomaan vaikuttajan (ei yrityksen tai vaikuttajien välittäjätoimiston) syyllistyneen piilomainontaan ja määräsi tälle 100 000 kruunun uhkasakolla tehostetun kieltopäätöksen. §

Kieltopäätöstä tehostetaan uhkasakolla, joka voidaan siis panna täytäntöön, mikäli lainvastaista toimintaa jatketaan. Riski tälle ei kuitenkaan ole mitätön, sillä vaikuttajamarkkinointia koskeva sääntely ei ole sieltä selvimmästä päästä. 

3. Suomessa vaikuttajamarkkinointia koskevaa tuomioistuinratkaisua ei ole vielä annettu, mutta sellainen on varmasti tulossa. Kukaan ei varmasti joutua vastaavanlaisen tapauksen keulakuvaksi. Valitettavasti piilomainonta henkilöityy mediassa usein juuri vaikuttajiin, joten parhaiten mahdolliset mainehaitat voi ehkäistä noudattamalla piilomainontakieltoa.

4. Jos Ruotsin tapausta vastaava keissi etenisi oikeuteen, oikeudenkäyntikulut voivat joka tapauksessa tulla maksettavaksi. Ruotsin tapauksessa vaikuttaja ilmoitti kertyneiksi oikeudenkäyntikuluikseen n. 535 000 kruunua (n. 53 000 euroa), jotka tuomioistuin määräsi kokonaan hänen itsensä maksettavaksi. Vaikuttajaa ei velvoitettu maksamaan vastapuolen kuluja, mutta tämäkään ei ole mikään itsestäänselvyys. 

5. Tuomio lainvastaisesta markkinoinnista ja siitä seuraava mainehaitta voi vaikuttaa myös yhteistöiden määrään. Myös toistuvat virheelliset julkaisut voivat johtaa samaan lopputulokseen.

 • Kuvittele itsesi yrityksen rooliin: jos etsit markkinointiisi sopivaa vaikuttajaa, et varmaankaan ensimmäiseksi ottaisi yhteyttä vaikuttajaan, jonka tiedetään toimivan lainvastaisesti? Myös yrityksiä siis kiinnostaa toimitko sääntelyn mukaisesti.


Kun noudatat näitä ohjeita, noudatat myös piilomainontakieltoa:

1. Sanamuoto

Mainostunnisteen sanamuodosta täytyy selkeästi käydä ilmi sisällön kaupallinen luonne.

⛔ Pelkkä suullinen ilmoitus mainoksesta ei riitä, vaan mainostunnisteen täytyy olla kirjallinen (sisältöä selataan usein ilman ääniä)

⛔ Pelkkä “yhteistyö” ei riitä, koska se ei ilmaise kaupallista tarkoitusta. 

⛔ Ilmaisu sponsoroidusta sisällöstä ei ole ok, koska sponsorointi on eri asia kuin mainonta.

ELI:

✅ Käytä sanamuotoa “mainos” tai “kaupallinen yhteistyö” .

✅ Tee mainostunniste sillä kielellä, jolla tuotat normaalistikin sisältösi.

Liitä samaan yhteyteen selkeä tieto markkinoivasta yrityksestä. 

⛔ Linkki yrityksen sivuille, yrityksen nettiosoite tai hashtag ei riitä.

Esimerkki hyvän mainostunnisteen sanamuodosta:

✅ “Mainos yrityksen Somelaw Oy:n kanssa”

✅  “Kaupallinen yhteistyö Somelaw Oy:n kanssa”.

2. Sijoittelu

Mainostunniste täytyy havaita heti ensisilmäyksellä.

⛔ Älä sijoita mainostunnistetta liian reunaan (se voi eri laitteilla jäädä pois näkyvistä tai esim. käyttäjänimen alle)

Sijoita mainostunniste:

✅ näkyville

✅ heti ensimmäiseksi julkaisun tai sisällön alkuun

3. Koko ja muotoilu

Mainosmerkinnän tulee myös kokonsa ja muotoilunsa puolesta kiinnittää kuluttajan huomio. 

⛔ Älä tee tekstistä niin pientä, että mainostunnistetta täytyy etsiä.

⛔ Älä sijoita mainostunnistetta samansävyistä taustaa vasten.

VAAN:

✅ Tee mainostunnisteesta tarpeeksi iso.

✅ Varmista, että teksti erottuu väritykseltään selvästi taustasta ja muusta tekstistä. 

Summasummarum:

Näin teet lainmukaisen mainostunnisteen kaupalliseen yhteistyöhösi:

✅ Käytä ilmaisua “Mainos / Kaupallinen yhteistyö Somelaw Oy:n kanssa”

✅ Sijoita teksti näkyville sekä heti sisällön tai julkaisun alkuun.

✅  Tee mainostunnisteesta tarpeeksi iso.

✅ Varmista, että teksti erottuu väritykseltään selvästi taustasta ja muusta tekstistä. 

Ota meihin yhteyttä tästä!

Laita meille viestiä, olisi kiva olla avuksi <3

Laitathan meille viestiä myös, jos jäit kaipaamaan jotain tai jokin jäi mietityttämään!

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme sekä tilauksen tehdessäsi Tilaus- ja sopimusehtomme.

Lue myös nämä

Tässä vielä lisää luettavaa sinulle.

Ajankohtaista immateriaali­oikeudesta

Mitä yhteistä on Kanye West, Trumpilla, Squid Gamella ja Savage -tanssilla? Somelaw listaa 10 kiinnostavinta uutista immateriaalioikeuksista.

Hei vaikuttaja! Huomioi ainakin nämä 4 asiaa kaupallisissa yhteistöissä

Katso tästä asiat, jotka vaikuttajan on vähintäänkin hyvä huomioida kaupallisissa yhteistöissä!

Nettikasinoiden laiton(?) vaikuttajamarkkinointi

Klikkaa tästä lukemaan nettikasinoiden mainostamisen pelisäännöistä!

”Koen Somelawn helposti lähestyttäväksi ja asiantuntevaksi. Iso suosittelu jos kaipaat nykyaikaista lakitoimistoa ja sitä, että asiat selitetään sinulle selkokielellä!”

”Tehtin Somelawlla yritykselle sopimukset eri tarpeisiin. Kävimme ensin yhdessä läpi mitä sopimukselta halutaan ja mitä sen pitäisi sisältää. Asia hoitui helposti ja nopeasti. Kiitos siitä!”

”Somelaw ja Katariina on jeesannut meitä eli vaikuttajamarkkinointitoimisto Noordia monissa jutuissa niin sopimuksista vaikuttajamarkkinoinnin lainmukaisuuteen. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä palveluun, ja sen lisäksi yhteistyö on todella vaivatonta!”

”Jos et halua kymmensivuisia ja vaikeaselkoisia sopimusnivaskoja, suosittelen Somelawta. Saimme erinomaiset ja selkeät sopimukset. Sopimusasioiden hoitaminen Somelaw:lla todellakin säästi minulta aikaa ja yrittäjälle aika on aina rahanarvoista!”

“Sopimusten teko ammattimaisesti pitää huolta yrityksen imagosta yhteistyökumppaneiden suuntaan ja tuo turvaa, että sopimukset ovat pätevät. Ammattilaisella on myös aina viimeisin tieto mitä sopimusten tulee sisältää, tähän selvittelytyöhön olisi minulta yrittäjänä mennyt vielä enemmän aikaa”

”Mikään ei ole koskaan antanut minulle samanlaista mielenrauhaa ja tukea kuin nimenomaan somemaailmaan keskittynyt lakimies. Pelkkä ajatus jo siitä, että kerrankin on oikeasti pätevä ihminen keltä kysyä jos mieltä askarruttaa jokin on ollut korvaamatonta.”

”Siis kiitos! Jos en olisi saanut Somelawn apua, olisin hävinnyt rahaa satoja euroja joka kuukausi.”

”Kun ottaa juristin avuksi, sopimusasiat voi onneksi hoitaa myös niin, ettei ne aiheuta ylimääräistä stressiä”

”Somelaw piti huolen siitä, että molemmat osapuolet kirjoittavat sopimuksen mielellään eikä tarjoamamme sopimus johda ylimääräiseen säätöön”

Esitetyt arvostelut ja lupa niiden käyttöön on pyydetty ja saatu suoraan Somelawn asiakkailta.

Somelaw

Tilaa meidän uutiskirje tästä!

Pysy perillä pykälistä ja tilaa tästä uutiskirjeemme. Älä huoli, emme lähetä turhia viestejä.

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme sekä tilauksen tehdessäsi Tilaus- ja sopimusehtomme.