Somelaw – 18.06.2021

Yrityksen (rajaton?) vastuu piilo­mainonnasta

Yritys on lähtökohtaisesti vastuussa, jos vaikuttajan kaupallisen yhteistyön julkaisu on lainvastainen. Yrityksen vastuu ei kuitenkaan ole rajatonta. Yritys voi täyttää oman osuutensa huolehtimalla tietyt asiat kuntoon. 

Lyhyesti

Artikkeli kertoo, mitä yrityksen vastuu lainmukaisesta markkinoinnista käytännössä tarkoittaa, kuinka yritys voi täyttää tähän liittyvät velvollisuutensa ja mihin asti yrityksen vastuu ulottuu.

Artikkelin luettuasi tiedät:

 • Mikä on piilomainontakielto ja mitä sen rikkomisesta seuraa
 • Miksi riskiä vastuun realisoitumisesta kannattaa välttää
 • Mitä yrityksen vastuu tarkoittaa käytännössä ja miten tähän liittyvät velvollisuudet voi täyttää
 • Käytännön esimerkkien kautta, mistä yritys voi joutua vastuuseen
 • Somelaw:n vinkit siihen, kuinka yritys voi täyttää vastuuseen liittyvät velvollisuutensa 

Piilomainontakielto

Kaupallisen yhteistyön alainen julkaisu on mainos. Lain mukaan mainosten on oltava tunnistettavissa mainoksiksi eikä mainosten kaupallista luonnetta saa piilotella. Tätä kutsutaan myös piilomainontakielloksi. §

Kuluttajansuojalaki 2 luku 4 § Markkinoinnin tunnistettavuus: Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan

Piilomainontakiellon mukaan

 1. mainos on selkeästi tunnistettava mainokseksi ja
 2. mainoksesta pitää käydä ilmi kenen lukuun markkinointi tapahtuu

→ Jos kaupallisessa yhteistyössä tehdyt julkaisut eivät ole piilomainontakiellon mukaisia, on kyse lainvastaisesta markkinoinnista.

Lainvastaisesta markkinoinnista voi joutua vastuuseen

Tuomioistuin voi määrätä yritykselle lainvastaisesta markkinoinnista uhkasakolla tehostetun kieltopäätöksen. §

Kuluttajansuojalaki 2 luku 16-17 §
Uhkasakolla tehostettu kieltopäätös voi esimerkiksi kieltää yritystä uhkasakon uhalla osallistumasta kosmetiikan markkinointiin Instagramissa siten, ettei markkinointi ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Myös kuluttaja-asiamiehellä on käytössään erilaisia toimia, joilla se voi puuttua lainvastaiseen markkinointiin.  Sääntely on kuitenkin tuoretta eikä keinoja ole vielä lainkaan käytetty. §

ks. tarkemmin erilaisista toimista: Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista 566/2020, 2 ja 3 luvut

Miksi vastuu lainvastaisesta markkinoinnista kannattaa ottaa vakavasti?

Oikeudelliset ja rahalliset seuraamukset

Kieltopäätöksen uhkasakko pannaan täytäntöön, jos lainvastaista toimintaa jatketaan. Riski tästä kannattaa ottaa vakavasti, sillä vahinkoja voi sattua eikä vaikuttajamarkkinointia koskeva sääntely muutenkaan ole sieltä selkeämmästä päästä. Jos vastuun realisointi etenisi oikeuteen, oikeudenkäyntikulut voivat joka tapauksessa tulla maksettavaksi, eikä tämä tiedetysti ole halpaa lystiä.

Mainehaitat

Mikäli asia etenee tuomioistuimeen lopputulos annetaan tuomiona, joka voi aiheuttaa mainehaittoja. Suomessa ei vielä ole käsitelty vaikuttajamarkkinoinnissa esiintyvää piilomainontaa ja on vain ajan kysymys, milloin tällainen tapaus etenee tuomioistuimeen. Kukaan ei varmasti halua joutua tällaisen tapauksen keulakuvaksi. Ruotsissa vaikuttajamarkkinoinnissa esiintyvää piilomainontaa on jo käsitelty tuomioistuimessa ja tämä on aiheuttanut huomiota maailmanlaajuisesti (voit lukea tapauksesta tarkemmin tästä).

Piilomainonnasta voi aiheutua rahallisia ja oikeudellesia haittoja sekä maineriskejä.

Yrityksen vastuu

Markkinoiva yritys on ensisijaisessa vastuussa lainvastaisesta markkinoinnista, koska yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa ja varmistua lainmukaisesta markkinoinnista.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tulee 

 1. Ohjeistaa, kuinka piilomainontakielto voidaan täyttää
 2. Varmistua tai edellyttää, että piilomainontakieltoa noudatetaan

Yritys on roolinsa mukaisessa vastuussa markkinoinnista eikä sen vastuu ole rajatonta. Täyttämällä ohjeistusvelvollisuutensa ja tekemällä riittävät toimet piilomainontakiellon noudattamisen varmistamiseksi yritys voi täyttää vastuunsa.

Kehen nämä velvollisuudet kohdistuu?

Mikäli kaupallisessa yhteistyössä osapuolina on vain yritys ja vaikuttaja, nämä velvoitteet ovat kohdistuvat vaikuttajaan. Velvoitteet voivat kohdistua myös muihin osapuoliin, jos mukana on esimerkiksi mainostoimisto tai vaikuttajien välittäjätoimisto. Vastuun jakautumisesta voidaan kuitenkin aina sopia. Esimerkiksi mainostoimiston kanssa voidaan sopia, että tämä on vastuussa piilomainontakiellosta ohjeistamisesta.

Miten yritys voi täyttää velvoitteensa?

1. Ohjeistaminen, kuinka piilomainontakielto voidaan täyttää

 • Kerro vaikuttajalle, mikä piilomainontakielto on ja
 • Ohjeista vaikuttajaa oikeanlaisista mainostunnisteista
  Mikäli yhteistyö sijoittuu jo tiedossa oleviin, tiettyihin kanaviin, ohjeista kanavakohtaisesti (kanavat eroavat toisistaan ja niitä käytetään eri tavalla. Tästä syytä esim. Youtubessa ja Instagramissa käytettävät oikeanlaiset mainostunnisteet eroavat toisistaan)

HUOM! Tee ohjeistus on mielellään kirjallisesti. Ohjeistuksen voi esimerkiksi liittää kaupallista yhteistyötä koskevaan sopimukseen (psst. Katso Somelawn valmiit sopimusliitteet tästä).

Mitä ohjeistusvelvollisuus käytännössä vaatii yritykseltä?

Jotta voit ohjeistaa, tulee sinun luonnollisesti olla perillä piilomainontakiellosta ja siitä, kuinka se kanavakohtaisesti voidaan  vaikuttajamarkkinoinnissa täyttää. 

Vastuu on melkoinen, sillä tämä vaatii tietoisuutta piilomainontakieltoa koskevista säännöksistä ja linjauksista. Kotimaista oikeuskäytäntöäkään ei vielä ole, joten perillä oleminen voi vaatia tutustumista lain esitöihin, ulkomaiseen oikeuskäytäntöön sekä ICC:n markkinointisäännöksiin ja niitä tulkitseviin MEN:in lausuntoihin. 

KKV:n ohjeistuksella pääsee jo melko pitkälle, mutta Somelaw suosittelee käyttämään näissä asiantuntijaa (tietenkin esimerkiksi meitä).

2. Varmistuminen siitä, että piilomainontakieltoa noudatetaan

 • Tarkasta ennen julkaisua, että sisällöt ovat piilomainontakiellon mukaisia tai sovi kirjallisesti tämän vastuun siirtämisestä

 Mitä tämä käytännössä vaatii yritykseltä?

Jotta voit tarkistaa julkaisujen lainmukaisuuden, tulee sinun luonnollisesti olla perillä piilomainontakiellosta ja siitä, kuinka se voidaan kanavakohtaisesti vaikuttajamarkkinoinnissa täyttää. 

 • sisällön lainmukaisuuden tarkastaminen vaatii yritykseltäsi prosessia ja aikaa tarkastustyöhön
 • liitä sopimukseen ehdot siitä, että  yrityksellesi on varattava oikeus tarkastaa sisällöt ennen julkaisua

Vaihtoehtoisesti voit laatia sopimuksen, jossa

a) Sovit tarkastusvelvollisuuden siirtämisestä tai

b) Ulkoistat tarkastamisen ulkopuoliselle asiantuntijalle 

3. Edellyttäminen, että piilomainontakieltoa noudatetaan

 • Edellytä vaikuttajaa merkitsemään kaupallisiin sisältöihin asianmukaiset mainostunnisteet

Mitä tämä käytännössä vaatii yritykseltä?

Sisällytä sopimukseen ehto, jossa piilomainontakieltoa sitoudutaan noudattamaan.

HUOM! Sopimukset on olemassa sopimista varten. Sopimuksella voit sopia vapaasti osapuolen kanssa siitä, kuinka velvoitteet osapuolten kesken jaetaan. Sopimukset on aina hyvä laadituttaa asiantuntijalla (esimerkiksi meillä: ks. soppariapuri tästä)

Yrityksellä on velvollisuus ohjeistaa piilomainontakiellosta ja tarkastaa, että julkaisut ovat sen mukaisia.

Esimerkkejä

 1. Yritys ja vaikuttaja ovat sopineet kaupallisesta yhteistyöstä vapaamuotoisesti sähköpostitse. Sähköpostinvaihto on hyvin yksinkertaista, siinä on käyty läpi korvaus ja tiedot julkaisusta sekä sen ajankohdasta. Lopullinen julkaisu ei sisällä mitään mainostunnisteita.
  → Yritys on vastuussa, koska tämä ei ole a) ohjeistanut piilomainonnasta, b) edellyttänyt toimimaan sen mukaan eikä c) tarkastanut julkaisun lainmukaisuutta tai sopinut sen siirtämisestä.
 2. Yritys ja vaikuttaja sopivat kaupallisesta yhteistyöstä. Yritys laadituttaa vaikuttajasopimuksen juristilla. Sopimuksen mukaan vaikuttajan tulee huolehtia siitä, että julkaisu noudattaa piilomainontakieltoa. Lopullinen julkaisu ei kuitenkaan sisällä mitään mainostunnistetta.
  → Yritys on vastuussa, jos sopimus ei ole sisältänyt nimenomaista ohjeistusta piilomainontakiellosta ja siitä kuinka se voidaan kanavakohtaisesti täyttää.
 3. Yritys ja vaikuttaja ovat sopineet kaupallisesta yhteistyöstä. Mukana on myös vaikuttajien välittäjätoimisto. Yritys on tietoinen piilomainontakiellosta ja se on ohjeistanut vaikuttajien välittäjätoimistoa, että tämä huolehtii piilomainontakiellon toteutumisesta. Lopullinen julkaisu ei kuitenkaan sisällä mitään mainostunnisteita.
  → Yritys on vastuussa, mikäli asiasta ei ole tehty kirjallista sopimusta, jolla yritys voi osoittaa a) ohjeistaneensa piilomainonnasta ja b) sopineensa julkaisujen tarkastamisvastuun siirtämisestä.

Somelawn vinkit?

 1. Varmistu siitä, että olet perillä piilomainontakiellosta ja kuinka se voidaan kanavakohtaisesti täyttää
 2. Tee hyvä sopimus, joka ottaa kantaa vastuiden jakautumiseen.

HUOM! Ulkoistaminen asiantuntijalle säästä sinulta aikaa, mutta on myös halvempaa, kuin mahdollisista oikeudellisista seuraamuksista aiheutuvat rahalliset -ja mainehaitat.

Jos kaipaat tarkempia pykäliä, kurkkaa ohesta lisätietoa. §

Puuttuvan kotimaisen oikeuskäytännön vuoksi artikkeli perustuu laajalti juridiseen tulkintaan ja seuraaviin oikeuslähteisiin:

Kuluttajansuojalaki (38/1978) 2 luvun 4 §, 16 § ja 17 §.  

Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajalainsäädännöksi (HE 8/1977 vp)

Tuomioistuinratkaisut: KKO 2005:86, MT:1985:1, MT:1987:13, MT:1990:19 ja MT:1992:13.

Kuluttaja-asiamiehen linjaukset: Pohjoismaiden linjaus piilomainonnasta 2016 ja Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa 2019.

ICC:n markkinointisääntöjen artiklat 1 ja 23 ja MEN:in ratkaisut, mm. MEN 3/2018, 23/2018,  21/2019, 30/2019, 40/2019, 32/2019 ja 5/2021.

Kurkkaa tästä vielä Somelawn tähän sopivat palvelut

Juristi avuksi

 1. Katso apua sopimuksiin tästä
 2. Katso lisää tästä: Juristin ulkoistaminen
 3. Edullinen sopimustarkastus tästä

Voit myös laittaa meille viestiä, niin katsotaan yhdessä sinulle sopiva palvelu!

Jätä yhteystietosi, niin jatketaan siitä

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme sekä tilauksen tehdessäsi Tilaus- ja sopimusehtomme.

Jos sisältö kiinnosti, tilaa tästä uutiskirjeemme!

Emme spämmäile turhia! Lähetämme sinulle viestiä, kun samanlaista luettavaa on taas saatavilla.

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme sekä tilauksen tehdessäsi Tilaus- ja sopimusehtomme.

Lue myös nämä

Tässä vielä lisää luettavaa sinulle.

Tekijänoikeudet ja tekijänoikeus­loukkaukset

Lue tästä tärkeää tietoa tekijänoikeuksista!

Case Happy Flops

Lue tästä, mitä casessa on juridisesti mahdollisesti mennyt pieleen ja mitä markkinointiin osallistuvien tahojen kannattaa huomioida.

Miksi urheilijoiden tai artistien ei tarvitse laittaa mainosmerkintöjä?

Lue tästä, eroaako urhelijoiden tai artistien mainostaminen vaikuttajien mainostamisesta.

”Saimme erinomaiset ja selkeät sopimukset. Sopimusasioiden hoitaminen Somelaw:lla todellakin säästi minulta aikaa ja yrittäjälle aika on aina rahanarvoista!”

”Koen Somelawn helposti lähestyttäväksi ja asiantuntevaksi. Iso suosittelu jos kaipaat nykyaikaista lakitoimistoa ja sitä, että asiat selitetään sinulle selkokielellä!”

”Tiestitkö, että oon maailman onnellisin, että oon löytänyt sut? Stressi ei nouse yhtään kun tiiän, että voin olla suhun yhteydessä ja asiat hoituu!

”Tehtiin Somelawlla yritykselle sopimukset eri tarpeisiin. Kävimme ensin yhdessä läpi mitä sopimukselta halutaan ja mitä sen pitäisi sisältää. Asia hoitui helposti ja nopeasti. Kiitos siitä!”

”Somelaw on jeesannut meitä monissa jutuissa niin sopimuksista vaikuttajamarkkinoinnin lainmukaisuuteen. Ollaan oltu tosi tyytyväisiä palveluun, ja sen lisäksi yhteistyö on todella vaivatonta!”

Mikään ei ole koskaan antanut minulle samanlaista mielenrauhaa ja tukea kuin nimenomaan somemaailmaan keskittynyt lakimies. Pelkkä ajatus jo siitä, että kerrankin on oikeasti pätevä ihminen keltä kysyä jos mieltä askarruttaa jokin on ollut korvaamatonta.”

”Somelaw piti huolen siitä, että molemmat osapuolet kirjoittavat sopimuksen mielellään eikä tarjoamamme sopimus johda ylimääräiseen säätöön”

Siis kiitos! Jos en olisi saanut Somelawn apua, olisin hävinnyt rahaa satoja euroja joka kuukausi.

”Kun ottaa juristin avuksi, sopimusasiat voi onneksi hoitaa myös niin, ettei ne aiheuta ylimääräistä stressiä”

“Sopimusten teko ammattimaisesti pitää huolta yrityksen imagosta yhteistyökumppaneiden suuntaan ja tuo turvaa, että sopimukset ovat pätevät. Ammattilaisella on myös aina viimeisin tieto mitä sopimusten tulee sisältää, tähän selvittelytyöhön olisi minulta yrittäjänä mennyt vielä enemmän aikaa

”Jos et halua kymmensivuisia ja vaikeaselkoisia sopimusnivaskoja, suosittelen Somelawta!”

Esitetyt arvostelut ja lupa niiden käyttöön on pyydetty ja saatu suoraan Somelawn asiakkailta.

Somelaw

Tilaa meidän uutiskirje tästä!

Pysy perillä pykälistä ja tilaa tästä uutiskirjeemme. Älä huoli, emme lähetä turhia viestejä.

Kiitos!

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme sekä tilauksen tehdessäsi Tilaus- ja sopimusehtomme.