Käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Somelawn Internet-sivustoon (somelaw.fi) ja näiden sivujen käyttöön sekä tarpeellisilta osin Somelawn sosiaalisen median kanaviin ja niillä julkaistuun sisältöön.

Sivujen ylläpitäminen

Sivustoa ylläpitää Somelaw, jolla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston sisältöä, sen toimintaa ja sen käyttöehtoja. Tämä käsittää myös sivuston käytön rajoittamisen sekä sen ylläpitämisen lopettamisen.

Sivusto on laadittu huolellisesti, lain sekä hyvän tavan mukaisesti. Sivustoa pyritään päivittämään tarvittaessa. Somelaw ei takaa sivuston tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Sivuilla esitetyt tiedot, sisältö, materiaali ja artikkelit eivät ole oikeudellista neuvontaa tai muodosta oikeudellista kannanottoa yksittäistilanteisiin. Edellä mainittu koskee myös sosiaalisen median kanavissa julkaistua sisältöä.

Tekijänoikeudet

Somelaw omistaa tekijänoikeudet sivuilla julkaistuun aineistoon eikä tietoa saa hyödyntää millään kaupallisessa tavalla. Edellä mainittu koskee myös sosiaalisen median kanavissa julkaistua sisältöä.

Jos tekijänoikeus kuuluu joiltain osin kolmannelle, on Somelawlla tähän aineistoon käyttöoikeus. Aineiston lainaukseen sovelletaan voimassa olevaa tekijänoikeuslakia sekä soveltuvilta osin muuta lainsäädäntöä. Lainauksissa on aina ilmoitettava lähde.

Tekijänoikeus ei ulotu lakeihin ja asetuksiin, viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin tai muuhun tekijänoikeuslain 9 §:ssä tarkoitettuun aineistoon.

Vastuuvapaus

Somelaw ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sivustolla olevien tietojen käytöstä, sivustolla olevista virheistä tai puutteista. Somelaw ei myöskään vastaa siitä, jos sivut eivät ole käytettävissä. Somelaw ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin sivustolla, eikä sivustolla sijaitsevien tai esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivustoista tai niillä olevista tiedoista. Edellä mainittu koskee myös sosiaalisen median kanavia.

Sopimusehdot

1.Sopimuksen tarkoitus

1.1. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin toimeksisaajan (myöhemmin Somelaw) toimeksiantoihin ja lainopillisiin palveluihin, jotka Somelaw hoitaa  toimeksiantajan (myöhemmin Asiakas) pyynnöstä. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Somelawn palveluihin ja niiden perusteena oleviin sopimuksiin riippumatta siitä, onko näihin ehtoihin viitattu nimenomaisen toimeksiannon yhteydessä.

 

2.Toimeksiantojen hoitaminen

2.1. Somelawn toimeksiantojen hoitaminen perustuu Suomena lakiin. Ulkomaista lakia koskevat kannanotot ja neuvot perustuvat yleiseen kokemukseen, mutta emme voi taata tiedon ajantasaisuutta tai täydellisyyttä eikä tietoja voida katsoa oikeudelliseksi neuvonnaksi. Näissä tapauksissa suosittelemme varmistamaan tiedon aina paikalliselta tai kyseisen maan lainsäädäntöön erikoistuneelta juristilta. 

2.2. Toimeksiannot hoidetaan aina Asiakas- ja tapauskohtaisesti. Somelaw ei anna liiketaloudellisia neuvoja, tee liiketoiminnallisia päätöksiä tai vastaa toimeksiannon veroseuraamuksista. Somelaw ei myöskään takaa toimeksiannon lopputulosta.

2.3. Somelaw sitoutuu hoitamaan sille tällä sopimuksella annetun toimeksiannon Asiakkaan etujen ja oikeuksien mukaisesti sekä huolellisesti, ammattitaitoisesti, viivyttelemättä ja kustannustehokkaasti. Annetut aikataulut ovat aina alustavia eikä Somelaw vastaa toimeksiannon myöhässä hoitamisesta, ellei Asiakkaan ole muuta sovittu.

2.4. Asiakas sitoutuu toimittamaan pyydetyt tiedot tai lisätiedot Somelwalle ilman aiheetonta viivästystä. Somelaw ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka voivat aiheutua siitä, ettei Asiakas ole toimittanut Somelawlle toimeksiannon hoitamista varten tarvittavia tietoja. Tämä pätee myös määräajallisiin toimeksiantoihin, joiden hoitamiseen Somelawlle on varattava riittävästi aikaa.

2.5. Asiakas sitoutuu myötävaikuttamaan toimeksiannon edistämiseen sekä antamaan Somelawlle kaikki tarpeelliset tiedot toimeksiannon hoitamista varten. Asiakas vastaa myös informoimaan Somelawta, mikäli tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia. Somelaw ei vastaa vahingoista, josta johtuvat puutteellisista, totuudenvastaisista, virheellisistä tai vanhentuneista tiedoista. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa oikeus määrätä toimeksiannon kohteesta. Tietyissä toimeksiannoissa Somelawlla on oikeus pyytää tai oma-aloitteisesti tarkistaa tiettyjä Asiakkaaseen liittyviä selvityksiä, liittyen esimerkiksi henkilöllisyyteen, varojen alkuperään, omistusrakenteeseen tai toimeksiannon luonteeseen.

2.6. Somelaw toimittaa toimeksiantoon liittyvät asiakirjat tai muut oikeudelliset tiedot Asiakkaalle sisällöllistä ja teknistä tarkastusta sekä kommentteja varten. Mikäli asiakas ei yhden kuukauden kuluessa toisin ilmoita, Somelaw katsoo, että asiakirjat ja muut oikeudelliset tiedot on hyväksytty. 

2.7. Pyrimme aina ensiluokkaisen palvelun tarjoamiseen. Mikäli Asiakas kokee, ettemme ole onnistuneet vastaamaan hänen odotuksiaan, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Somelawlle tai asiaa hoitaneelle juristille viipymättä, kuitenkin 1 kuukauden kuluessa toimeksiannon suorittamisesta tai tyytymättömyyttä aiheuttaneiden toimenpiteiden ilmenemisestä. Somelawlla on aina ensisijainen oikeus korjata virheet omalla kustannuksellaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että virheen seuraamusten korjaus rajoittuu vain virheen korjaamiseen. 

 

3.Viestintä ja henkilötiedot

3.1. Somelaw käyttää aina lähtökohtaisesti sähköisiä viestimiä, kanavia, palveluita sekä esimerkiksi Asiakkaan sähköpostia toimeksiantojen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Mikäli Asiakas ei hyväksy sähköistä viestintää, tulee siitä ilmoittaa Somelawlle ennen toimeksiannon hyväksymistä. Somelaw ei käytä salattuja sähköposteja, ellei asiasta erikseen ole toisin sovittu. Somelaw ei vastaa sähljöpostien perilletulosta. 

3.2. Somelaw ei vastaa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, ellei vahinko johdu ammatillisten velvollisuuksien rikkomisesta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 

3.3. Asiakas hyväksyy, että Somelaw käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön ja Somelaw:n tietosuojaselosteen mukaisesti,  joka on saatavilla somelaw.fi -sivustolla.

 

4. Tekijänoikeudet 

4.1. Somelaw omistaa kaikki immateriaalioikeudet kaikkiin materiaaleihinsa, aineistoihinsa ja asiakirjoihin. Asiakkaalle ei siis lähtökohtaisesti muodostu yksinoikeutta esimerkiksi Somelawn tarjoamiin palveluihin, suoritettuihin toimeksiantoihin, sopimusehtoihin, koulutusmateriaaleihin tai mihinkään muuhun aineistoon. Somelawlla on oikeus vapaasti käyttää materiaaleja, aineistoja ja asiakirjoja myös toimeksiantosuhteen päättymisen, kuitenkin siten, että käytössä huomioidaan Asiakkaan oikeutetut intressit ja salassapitovelvoitteet.

4.2. Somelaw myöntää Asiakkaalle peruuttamattoman ja ikuisen, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden toimeksiannon perusteella toimitettuihin materiaaleihin, aineistoihin ja asiakirjoihin toimeksiannon mukaisessa tarkoituksessa. Ehdon täyttymisen edellytyksenä on toimeksiannon perusteena olena Somelawn palkkion eli laskun maksaminen. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa materiaaleja, aineistoja tai asiakirjoja kolmansille, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu. 

4.3. Tämän sopimuksen hyväksymällä osapuolet ovat luovuttaneet toisilleen oikeuden käyttää toistensa nimiä ja logoja tarvittavin suostumuksin, käyttöoikeuksin ja lisenssein siinä laajuudessa, että niitä voidaan käyttää osapuolten verkkosivuilla tai markkinointimateriaaleissa viestittämään kolmansille osapuolten välisestä yhteistyöstä. Osapuolet voivat kuitenkin milloin tahansa peruuttaa tämän luovutuksen siitä toiselle ilmoittamalla.

 

5. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

5.1. Sopimus astuu voimaan toimeksiannosta sopimisesta ja on voimassa siihen saakka, kunnes toimeksianto on suoritettu loppuun. Sopimus ja toimeksiantosuhde siis lakkaa ilman erillistä irtisanomista, kun toimeksianto on suoritettu. 

5.2. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa siitä Somelawlle ilmoittamalla, mutta Somelawlla on oikeus laskuttaa jo tehdystä työstä aiheutuneet kulut ja kohtuullinen palkkio. 

5.3. Somelawlla on oikeus olla vastaanottamatta toimeksiantoa. Somelawlla on myös oikeus kieltäytyä toimeksiannon hoitamisesta esteellisyyden, intressiristiriidan, luottamuspulan, vilpillisen toiminnan tai muun erityisen syyn vuoksi. Tällaiseksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi erimielisyys asian hoitamisesta, epäasiallinen käyttäytyminen, laskun maksamatta jättäminen tai muu toiminta, joka voi olla haitallista Somelawn imagolle tai liiketoiminnalle. Samoilla perusteilla Somelawlla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

5.4. Somelawlla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi tai luopua toimeksiannon hoitamisesta, mikäli toimeksiannon hoitaminen toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen osoittautuu huomattavasti laajemmaksi tai toimeksianto on sisällöllisesti muuttunut olennaisesti. Näissä tapauksissa Asiakas informoidaan asiasta aina pikimmiten. Toimeksianto voidaan irtisanoa päättymään välittömästi myös, jos Asiakas laiminlyö olennaisesti tähän sopimukseen liittyviä velvollisuuksiaan tai on muulla olennaisella tavalla rikkonut sopimusta, kuolee tai asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai konkurssiin taikka on muuten perusteltua syytä olettaa, että toinen on tullut maksukyvyttömäksi. 

5.5. Somelawlla on kaikissa toimeksiannon päättymisen tilanteissa sen syystä huolimatta oikeus periä Asiakkaalta ennen päättymistä kertyneet palkkiot ja kulut. 

 

6.Palkkiot, kulut ja laskuttaminen

6.1. Toimeksiannon hoitamisen palkkio perustuu toimeksiannosta sopimisen hetkellä voimassa olevaan Somelawn hinnastoon tai hinnoitteluun. Palkkio perustuu toimeksiannon hoitamiseen vaadittavaan asiantuntemukseen ja kokemukseen. Palkkioon voi vaikuttaa myös riskit, kiireellisyys tai toimeksiannon hoitamisen kieli tai ajankohta. Kaikkiin palkkioihin lisätään aina voimassaoleva arvonlisävero, ellei toisin erikseen ole ilmoitettu. Kaikki kulut, viranomaismaksut tai muut mahdolliset velvoitteet laskutetaan aina erikseen. 

6.2. Asiakkaalle annetaan aina tarjous toimeksiannon hoitamisesta ennen toimeksiannon hoitamista. Koska annettu tarjous perustuu aina sen hetkiseen hinnastoon ja annettu tarjous on voimassa 2 viikkoa tarjouksen antamisesta. Annettu tarjous perustuu sen hetkisiin toimeksiannoista saatuihin tietoihin. Mikäli tarjouksen antamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet annettuun tarjoukseen, Somelawlla on oikeus kieltäytyä toimeksiannon hoitamisesta tai neuvotella Asiakkaan kanssa palkkiosta uudelleen. 

6.3. Mikäli Somelawn hinnasto muuttuu ja se eroaa voimassa olevista, esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevista toimeksiannoista, Somelaw informoi Asiakkaita tulevasta hintamuutoksesta vähintään 2 viikkoa ennen voimaan astuvaa hintamuutosta, jonka jälkeen toimeksianto voidaan uusia uusin ehdoin. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tämä koske kertaluonteisia toimeksiantoja, joiden hoitamisesta on sovittu tietty palkkio.

6.4. Mikäli Asiakkaan kanssa on sovittu, että Somelaw hoitaa palkkiosta  erilliset kulut ja muut maksut, varojen tulee olla Somelawn käytössä 5 päivää ennen maksun eräpäivää. Muussa tapauksessa Somelaw ei vastaa maksun viivästymisestä aiheutuvista seuraamuksista.

6.5. Asiakas saa toimeksiannon hoitamisesta tai pidempi kestoisissa toimeksiannoissa Somelawn katsomana ajankohtana toimeksiannon tai toimeksiantojen hoitamisen kuluessa laskun, johon voidaan sovittaessa sisällyttää muut kulut ja maksut. Asiakas vastaa toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneista palkkioista, kuluista ja muista maksuista riippumatta siitä, kenen lukuun toimeksianto hoidetaan. Maksuaika laskulle on 14 päivää ja Somelawlla on oikeus vaatia viivästyneelle laskulle viivästyskorkoa. Muistutuslaskuista peritään viiden euron kulu. Toisen maksumuistutuksen jälkeen toimeksianto voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi. 

 

7. Salassapito ja eturistiriidat

7.1. Somelaw noudattaa salassapitomääräyksiä ja käsittelemme kaikkia meille annettuja tietoja luottamuksellisesti emmekä käytä tietoja muuhun tarkoitukseen, kuin toimeksiannon suorittamiseen. Asiakkaan tiedot ja tämän antamat toimeksiantoa koskevat sekä siihen liittyvät tiedot ovat salassapidettäviä ellei asiakkaan kanssa toisin sovita. 

7.2. Somelawlla on oikeus antaa toimeksiantoa koskevia tai siihen liittyviä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Näissä tilanteissa tietojen asianmukainen käsittely ja salassapito on varmistettu sopimuksin ja tarvittaessa salassapitosopimuksin joko asiakkaan tai Somelawn puolelta. Salassapito ei käsitä toimeksiannon hoitamisen kannalta olennaisten tietojen pyytämistä, kuten yhteydenpitoa viranomaiseen, vastapuoleen tai muihin tahoihin. 

7.3. Salassapito ei koske yleisiä tai julkisia tietoja taikka tietoja, jotka Somelawlla oli jo ennen toimeksiannon vastaanottamista. Salassapito ei myöskään ulotu tietoon, jonka Somelaw on itse kehittänyt hyödyntämättä Asiakkaalta saatuja tietoja. Somelaw voi vapautua salassapito -tai vaitiolovelvollisuudestaan myös lain, viranomaismääräyksen tai muun velvoittavan määräyksen perusteella, mikäli tietojen antaminen on välttämätöntä Somelawta koskevien vaatimusten puolustamiseksi taikka se on saatavan perimiseksi välttämätöntä. Salassapitovelvollisuudesta huolimatta Somelaw voi olla velvollinen antamaan viranomaisille tietoja rahanpesun, terrorismin tai rikosten selvittelyn tarkoituksissa.

 

8. Vastuunrajoitus

8.1. Somelawn toimeksiannon hoitamiseen liittyvä yhteenlaskettu enimmäisvastuu rajautuu 500 000,00 euroon ja mikäli palvelun ei katsota kuuluvan Somelawn vakuutusten soveltamisalan piiriin, Somelawn yhteenlaskettu enimmäisvastuu rajoittuu summaan, jonka Asiakas on maksanut Somelawlle palkkiona asian hoitamisesta. Somelawn vastuu vähenee aina sillä määrällä, jonka Asiakas voi saada tai olisi oikeutettu saamaan Somelawn vakuutuksesta tai muusta sopimuksesta, korvauksesta tai edunsaajan hyvityksestä.

8.2. Somelaw ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakkaalle toimeksiantoon perustuvaa tietoa, asiakirjoja, muuta lainopillista apua tai mitä tahansa muuta materiaalia on käytetty muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen. Somelaw ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat sopimuspohjien käytöstä tai siitä, että toimitettuja materiaaleja tai asiakirjoja on Asiakkaan toimesta muokattu. 

8.3. Somelaw ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei Asiakas ole informoinut Somelawta riittävästi kaikista asiaan kuuluvista tiedoista tai jos annetut tiedot ovat olleet totuudenvastaisia, puutteellisia tai virheellisiä.  

8.4. Vastuunrajoitus on voimassa, ellei Somelaw ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

8.5. Somelaw ei missään tilanteessa vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä eli epäsuorista vahingoista. Somelaw ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

8.6. Reklamaatiot ja vahingonkorvausvaateet on ilmoitettava Somelawlle välittömästi. Korvausvaateet on tehtävä vähintään 6 kuukauden kuluessa toimeksiannon suorittamisesta tai kyseisen haitallisen toimen suorittamisesta. Määräaika alkaa aina aiemmasta ajankohdasta. Somelaw ei vastaa vahingosta, mikäli vaatimusta ei ole esitetty annetussa möäräajassa.

8.7. Osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseen esteeseen voi vedota vain, jos siitä on ilmoitettu toiselle osapuolelle viivytyksettä ja sopijapuoli on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle osapuolelle aiheutuvaa vahinkoa.  

 

9. Peruuttamisoikeus etä- ja kotimyynnissä

9.1. Mikäli toimeksiantosopimus on sovittu yksityishenkilön eli kuluttajan kanssa, voi hänellä olla oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä yksilöidysti ja selkeästi Somelawlle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos Asiakas on pyytänyt toimeksiannon suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä ja toimeksianto peruutetaan silti peruuttamisaikana, asiakkaan on maksettava Somelawlle korvaus siihen mennessä tehdystä työstä. Mikäli toimeksianto on kuitenkin ehditty jo kokonaan suorittaa, peruuttamisoikeutta ei ole. Toimeksianto katsotaan aina kokonaan suoritetuksi, jos asiakkaalle on esimerkiksi toimitettu sopimuspohja.

 

10. Muuta sovittua 

10.1. Somelawlla on oikeus siirtää sopimus tai toimeksianto kolmannelle osapuolelle. Tässä tilanteessa Asiakasta informoidaan asiasta aina viivytyksettä. Asiakkaalla on oikeus siirtää toimeksianto kolmannelle, mikäli siitä on Somelawn kanssa erikseen sovittu. 

10.2. Somelaw pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin. 

 

11. Riidat ja sovellettava laki

11.1. Tähän sopimukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään käsittelemään ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli riitaisuuksia ei saada näin ratkaistua, erimielisyydet ratkaistaan Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Menettely on yksijäseninen, käsittelyn kieli on suomi ja menettelyn paikkana toimii Helsinki.Somelaw

Tilaa meidän uutiskirje tästä!

Pysy perillä pykälistä ja tilaa tästä uutiskirjeemme. Älä huoli, emme lähetä turhia viestejä.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.